דוחות פיננסיים

קישור למידע על באתר הבורסה

קישור למידע במערכת מאיה

logo-he

מצגת לשוק ההון

ינואר 2018

הכרזה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה

 

וילאר אינטרנשיונל בע"מ
VILLAR INTERNATIONAL LTD
 
מספר ברשם: 520038910
 

 
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת081 ( פומבי )   שודר במגנא: 31/03/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-028890
 
 

 
דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך
תקנה 37 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל - 1970
1. הרינו לדווח כי בתאריך 31/03/2019 הוחלט על תשלום דיבידנד לניירות ערך של החברה.

2. הסכום הכולל של הדיבידנד שישולם הינו: 20,000,000 ש"ח _________ .

3. יתרת רווחי התאגיד כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. לאחר החלוקה נשוא דוח זה הינם בסך של
1,437,532 אחר אלפי ש"ח

4. הליך אישור חלוקת הדיבידנד
 
החלוקה הנ"ל הנה באישור ביהמ"ש בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות לא

5. המועד הקובע (יום הקום): 07/04/2019
יום האקס: _________
מועד התשלום: 15/04/2019

6. פרטי התשלום:
דיבידנד המחולק מחברה תושבת ישראל (הרכב מקורות הדיבידנד ושיעורי המס ראה סעיף 7א)
דיבידנד המחולק ע"י קרן להשקעות במקרקעין (הרכב מקורות הדיבידנד ושיעורי המס ראה סעיף 7ג)
מספר ני"ע זכאי שם נייר הערך סכום דיבידנד לנייר ערך אחד מטבע סכום דיבידנד מטבע תשלום שער יציג לתשלום בגין תאריך מס יחידים % מס חברות %
416016 וילאר מ"ר 1.125959 ש"ח _________ ש"ח _________ 25 0

דיבידנד המחולק מחברה תושבת חוץ (שיעורי המס ראה סעיף 7ב)
1
מספר נייר ערך שם נייר הערך סכום ברוטו לנייר ערך אחד מטבע סכום מס בחו"ל % מס באמנה % יתרת מס יחידים לניכוי בישראל % יתרת מס חברות לניכוי בישראל %
_________ _________ _________ __________________ _________ _________ _________ _________
סכום לתשלום בישראל לנייר ערך אחד מטבע תשלום שער יציג לתשלום בגין תאריך מס יחידים בישראל בפועל % מס חברות בישראל בפועל %
_________ _________ _________ _________ _________

יש לציין את סכום הדיבידנד שישולם בדיוק של עד 7 ספרות לאחר הנקודה העשרונית עבור תשלום בש"ח ועד 5 ספרות לאחר הנקודה העשרונית במקרה של תשלום במטבע אחר.
 
האם סכום הדיבידנד לנייר ערך אחד הינו סופי כן
סכום הדיבידנד לנייר ערך אחד כפוף לשינויים עקב  

7. שיעורי ניכוי המס במקור המפורטים להלן הינם לצורך ביצוע ניכוי המס במקור על ידי חברי הבורסה.
7א. הרכב מקורות הדיבידנד המחולק מחברה תושבת ישראל ממניות ומכשירים פיננסים למעט קרן ריט.
  % מהדיבידנד יחידים חברות תושבי חוץ
הכנסות חייבות במס חברות(1) 90 25% 0% 25%
הכנסות שמקורן בחו"ל(2) 0 25% 23% 25%
הכנסות מפעל מאושר/ מוטבות (3) 0 15% 15% 15%
הכנסות מפעל מוטב אירלנד עד 2013 (4) 0 15% 15% 4%
הכנסות מפעל מוטב אירלנד החל מ 2014 (5) 0 20% 20% 4%
הכנסות מועדפות 0 20% 0% 20%
הכנסות מפעל מאושר תיירותי/חקלאי (6) 0 20% 20% 20%
הכנסות מפעל מאושר/מוטב שמסר הודעת ויתור (7) 0 15% 0% 15%
חלוקה המסווגת כרווח הון 0 25% 23% 0%
חלוקה ע"י יה"ש 0 0 0 0
אחר 10 0 0 0
הסבר:
(1) הכנסות חייבות במס חברות-הכנסת מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני-אדם אחר החייב במס חברות.
(2)הכנסות שמקורן בחו"ל הינן הכנסות שהופקו או נצמחו מחו"ל ולא חויבו בישראל.
(3) לרבות הכנסות ממפעל מוטב תיירותי וששנת הבחירה/הפעלה הינה עד שנת 2013.
(4) מפעל מוטב אירלנד שנת הבחירה בו הינה עד שנת 2013.
(5) מפעל מוטב אירלנד שנת הבחירה בו הינה החל משנת 2014 ואילך.
(6) לרבות הכנסות ממפעל מוטב תיירותי וששנת הבחירה/הפעלה הינה החל משנת 2014 ואילך.
(7) מפעל מאושר או מוטב שמסר הודעת ויתור עד 30.6.2015, לאחר שנוכה ממנו מס חברות בו היה חייב.
 

7ב. דיבידנד המחולק מחברה תושבת חוץ
  יחידים חברות תושבי חוץ
דיבידנד המחולק מחברה תושבת חוץ 25% 23% 0%

7ג. דיבידנד המחולק ע"י קרן להשקעות במקרקעין
  % מהדיבידנד יחידים(1) חברות חברות תושבות חוץ קרן נאמנות פטורה קופת גמל(2)
משבח מקרקעין, רווח הון ופחת(3) _________ 25% 23% 23% 0% 0%
הכנסה חייבת אחרת (כגון: דמי שכירות) _________ 47% 23% 23% 23% 0%
ממקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה _________ 20% 20% 20% 0% 0%
הכנסות שחוייבו בידי הקרן(4) _________ 25% 0% 25% 0% 0%
הכנסה חריגה _________ 70% 70% 70% 60% 70%
אחר _________ _________ _________ _________ _________ _________
% ניכוי מס במקור משוקלל 100% _________ _________ _________ _________ _________
(1) יחידים - לרבות הכנסת קרן נאמנות חייבת, יחידים תושבי חוץ.
(2) קופת גמל לקיצבה או לתגמולים או לפיצויים כהגדרתם בפקודת מס הכנסה וכן קופת גמל או קרן פנסיה זרה שהיא תושבת מדינה גומלת.
(3) משבח מקרקעין או מרווח הון, למעט ממכירת מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה, וכן מהכנסה בסכום הוצאות הפחת.
(4) חלוקה מתוך הכנסות שחוייבו במס בידי הקרן בהתאם לסעיף 64א4 (ה) .
 

8. מספר ניירות הערך הרדומים של התאגיד שאינם זכאים לתשלום דיבידנד ואשר בגינם יש להמציא מכתב ויתור לקבלת תשלום הדיבידנד 4,508,986

9. השפעת חלוקת הדיבידנד על ניירות ערך המירים:
לחברה אין ניירות ערך המירים
לחלוקת הדיבידנד אין השפעה על ניירות הערך ההמירים
השפעת חלוקת הדיבידנד על ניירות הערך ההמירים הינה כלהלן:
שם נייר הערך מספר נייר הערך הערות
  _________
_________
 

10. המלצות והחלטות הדירקטורים בקשר עם חלוקת הדיבידינד בהתאם לתקנה 37(א)(1) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970:
 
דוח_מיידי__-_חלוקת_דיבידנד_על_בסיס_2018_והסכם_שומה_משנת_2011__isa.pdf
 
 
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
 

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 19/02/2019
שם מקוצר: וילאר  
כתובת: ת"ד 3146, פארק התעשיה , קיסריה 38900   טלפון: 04-6272770 , פקס: 04-6275832  
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   אתר החברה: www.villar.co.il  
 
שמות קודמים של ישות מדווחת: טרומאסבסט קירות מסך ומחיצות בע"מ
 
שם מדווח אלקטרוני: שלומוביץ גיא תפקידו: חשב שם חברה מעסיקה:
כתובת: האשל 3 , קיסריה 3088900 טלפון: 04-6272770 פקס: 04-6275831 דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.