דוחות פיננסיים

קישור למידע על באתר הבורסה

קישור למידע במערכת מאיה

logo-he

מצגת לשוק ההון

ינואר 2018

תוצאות אסיפה כללית מ23.5.19

 

וילאר אינטרנשיונל בע"מ
VILLAR INTERNATIONAL LTD
 
מספר ברשם: 520038910
 

 
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת048 ( פומבי )   שודר במגנא: 23/05/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-043740
 
 

 
דוח מיידי על תוצאות אסיפה
תקנה 36ד לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
ב אחר אסיפה כללית שנתית ומיוחדת מיום 23/05/2019 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2019-01-041151
ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:
מס"ד הנושא
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:
 
_________
הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

ההחלטה שהתקבלה היא לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות. במקרים אלו יובא גם פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה, כמפורט להלן:
הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40 יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף. יש להזין את נתוני ההצבעה לפי סדר הנושאים שלעיל.
קובץ _________ . הקובץ יכלול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.
פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שלעיל:
מס"ד ספרור נושא בסדר היום שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1) שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע כמות ני"ע עניין אישי (2) אופן ההצבעה כתב הצבעה / יפוי כח
1 נושא _________   _________ _________ _________ _________ _________
הסברים:
(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.
(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.

1
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :  
  שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________
 
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :  
  שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________
 
סוג מספר זיהוי: _________
 
מספר זיהוי: _________
 
ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _________
 
מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: _________ _________ _________
 
שם מיופה הכח:  
  סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________
 
מס' זיהוי מיופה כח: _________
 
מדינת הדרכון: _________
 
אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:
   

דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:

דו"ח תאריך פרסום מספר אסמכתא
מקורי 31/03/2019 2019-01-028950
מתקן 06/05/2019 2019-01-039168
מתקן 13/05/2019 2019-01-040620
מתקן 14/05/2019 2019-01-041151
 
 
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
 

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 30/04/2019
שם מקוצר: וילאר  
כתובת: ת"ד 3146, פארק התעשיה , קיסריה 38900   טלפון: 04-6272770 , פקס: 04-6275832  
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   אתר החברה: www.villar.co.il  
 
שמות קודמים של ישות מדווחת: טרומאסבסט קירות מסך ומחיצות בע"מ
 
שם מדווח אלקטרוני: שלומוביץ גיא תפקידו: חשב שם חברה מעסיקה:
כתובת: האשל 3 , קיסריה 3088900 טלפון: 04-6272770 פקס: 04-6275831 דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.