דוחות פיננסיים

קישור למידע על באתר הבורסה

קישור למידע במערכת מאיה

logo-he

מצגת לשוק ההון

ינואר 2018

תוצאות הנפקת אגח סד' ח' ע"פ דוח הצעת מדף מיום 7.12.18

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ,ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל – 1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף של החברה מיום 7 בדצמבר 2018 (להלן: "דו"ח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף מיום 31 בינואר 2017