דוחות פיננסיים

קישור למידע על באתר הבורסה

קישור למידע במערכת מאיה

logo-he

מצגת לשוק ההון

ינואר 2018

ציטוטי מנייה


Warning: file_get_contents(https://finance.google.com/bctzjpnsun?q=TLV:VILR&output=json) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/villar/domains/villar.co.il/public_html/modules/mod_stock/mod_stock.php on line 14

שם המנייה | שעת עדכון

סימול TASE:VILR
זמן 10:03:15
מסחר אחרון
שינוי
מחזור באלפי ₪ 2159.6
נפח מסחר


דירוג ‘ilAA ‘לאיגרות חוב בהיקף של עד 80 מיליון ₪ ע.נ, שיונפקו על ידי וילאר אינטרנשיונל

 

וילאר אינטרנשיונל בע"מ
VILLAR INTERNATIONAL LTD
 
מספר ברשם: 520038910
 

 
לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת125 ( פומבי )   שודר במגנא: 10/01/2018
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2018-01-003567
 
 

 
דוח מיידי על דירוג תעודות התחייבות / דירוג תאגיד או הפסקת דירוג


ביום 10/01/2018 פרסמה מעלות S&P _________ :

דוח דירוג/הודעה ראשוני
 הודעה על הפסקת דירוג

1. דוח דירוג או הודעה
דירוג של התאגיד: _________ _________ _________ _________ _________
  הערות/מהות ההודעה: _________ _________

היסטוריית דירוגים ב- 3 השנים הקודמות למועד הדירוג/הודעה:
מועד נשוא הדירוג דירוג הערות / מהות ההודעה
_________  
_________ _________
_________ _________ _________
_________
_________
הסבר: בהיסטוריית הדירוגים יש לפרט רק את היסטוריית הדירוג של החברה המדרגת נשוא הדוח המיידי

דירוג תעודות התחייבות של התאגיד:
שם וסוג נייר ערך מספר נייר בבורסה חברה מדרגת דירוג נוכחי הערות / מהות ההודעה
  _________ מעלות S&P
_________
מעלות S&P _________
ilAA _________ stable
דירוג ראשוני
_________

היסטוריית דירוגים ב- 3 השנים הקודמות למועד הדירוג/הודעה:
שם וסוג נייר ערך מספר נייר בבורסה מועד סוג ני"ע המדורג דירוג הערות / מהות ההודעה
  _________ _________  
_________ _________
_________ _________ _________
_________
_________
הסבר: בהיסטוריית הדירוגים יש לפרט רק את היסטוריית הדירוג של החברה המדרגת נשוא הדוח המיידי

מצ"ב דוח הדירוג: NEWVil20180110163414_isa.pdf


2. ביום _________ הודיעה _________ _________ על הפסקת דירוג ל: _________
 


 
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
 

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 01/01/2018
שם מקוצר: וילאר  
כתובת: ת"ד 3146, פארק התעשיה , קיסריה 38900   טלפון: 04-6272770 , פקס: 04-6275832  
דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   אתר החברה: www.villar.co.il  
 
שמות קודמים של ישות מדווחת: טרומאסבסט קירות מסך ומחיצות בע"מ
 
שם מדווח אלקטרוני: שלומוביץ גיא תפקידו: חשב שם חברה מעסיקה:
כתובת: האשל 3 , קיסריה 3088900 טלפון: 04-6272770 פקס: 04-6275831 דואר אלקטרוני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1 | 10 בינואר, 2018 הנפקה חדשה וילאר אינטרנשיונל בע"מ ................................................................................................................................................. 2018 ,בינואר 10 הנפקה חדשה מתן דירוג 'ilAA 'להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 80 מיליון ₪ ע.נ. אנליסט אשראי ראשי: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 972-3-7539733 ,סילישטיאן יבגני אנליסט אשראי משני: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 972-3-7539719 אברהמי גיל וילאר אינטרנשיונל בע"מ www.maalot.co.il 2018 ,בינואר 10 ׀ 2 הנפקה חדשה מתן דירוג 'ilAA 'להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 80 מיליון ₪ ע.נ. P&S מעלות מודיעה בזאת על דירוג ‘ilAA ‘לאיגרות חוב בהיקף של עד 80 מיליון ₪ ע.נ, שיונפקו על ידי וילאר אינטרנשיונל בע"מ )Stable/ilAA) באמצעות הנפקה של סדרה חדשה, סדרה ט'. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה. לפרטים נוספים אודות הדירוג ולדרישות רגולטוריות נוספות, ראו דוח דירוג מיום 17 במאי, 2017. פרטים כלליים )נכון ל-10 בינואר, 2018) וילאר אינטרנשיונל בע"מ דירוג)י( המנפיק דירוג מקומי - טווח ארוך Stable\ilAA דירוג)י( הנפקה חוב בכיר מובטח סדרה ו ilAA חוב בכיר בלתי מובטח סדרה ה,ז,ח,ט ilAA היסטוריית דירוג המנפיק דירוג מקומי - טווח ארוך ilAA/Stable 2015 ,05 מאי ilAA-/Stable 2007 ,22 אפריל ilA+ 2003 ,01 אוגוסט פרטים נוספים 16:28 10/01/2018 האירוע התרחש בו זמן זמן בו נודע לראשונה על האירוע 2018/01/10 28:16 יוזם הדירוג החברה המדורגת מעקב אחר דירוג אשראי אנו עוקבים באופן שוטף אחר התפתחויות שעשויות להשפיע על דירוג האשראי של מנפיקים או של סדרות אג"ח ספציפיות שאנו מדרגים, מטרת המעקב היא להבטיח כי הדירוג יהיה מעודכן באופן שוטף ולזהות את הפרמטרים שיכולים להוביל לשינוי בדירוג. P&S מעלות הוא שמה המסחרי של חברת "אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ". לרשימת הדירוגים המעודכנים ביותר ולמידע נוסף אודות מדיניות המעקב אחר דירוג האשראי, יש לפנות לאתר אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ בכתובת il.co.maalot.www. כל הזכויות שמורות © אין לשנות, לבצע הנדסה חוזרת, לשכפל, להפיץ בכל דרך, לשנות או לאחסן במאגר מידע או במערכת לאחזור מידע את התוכן )לרבות הדירוגים, האנליזות, המידע, ההערכות, התוכנה ותוצריה(, וכל חלק ממנו )להלן, יחדיו, ה"תוכן"(, מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה )להלן, יחדיו, "P&S .)"P&S וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים, לרבות הדירקטורים שלה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, עובדיה ושלוחיה )להלן, יחדיו, ")ה(צדדים )ה(קשורים"( אינם מבקרים את התוכן ואינם מאמתים את נכונותו או שלמותו, לרבות, אך לא רק, אי- דיוקים, חוסרים, היותו מעודכן או זמין בכל עת. התוכן מסופק על בסיס IS-AS .P&S והצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, בעניין מידת האיכות מספקת או התאמה לצורך כזה או אחר, וכי התוכן לא יכלול טעויות ו/או שגיאות. P&S והצדדים הקשורים לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים ו/או עקיפים מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים נלווים או תוצאתיים )ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד הכנסות או רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעה בשם טוב, אבדן הזדמנויות עסקיות או מוניטין(, אשר נגרמו בקשר עם שימוש בתוכן, גם במידה ונודע מראש על האפשרות לנזקים כאמור. אנליזות הקשורות לדירוג ואנליזות אחרות, לרבות, אך לא רק, הדירוגים, ומידע אחר הכלול בתוכן מהוות הבעת דעה סובייקטיבית של P&S נכון למועד פרסומן, ואינן מהוות דבר שבעובדה, או המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות. P&S אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעות. P&S אינה משמשת כ"מומחה" או כיועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך. על מנת לשמר את העצמאות והיעדר התלות של פעולותיהן של היחידות השונות של P&S ,P&S שומרת על הפרדה בין פעולות אלו. כתוצאה מכך, ייתכן וליחידות מסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של P&S .P&S גיבשה נהלים ותהליכים על-מנת לשמור על סודיות מידע שאינו פומבי המתקבל בקשר להליכים האנליטיים שהיא מבצעת. P&S מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת, בדרך כלל מהמנפיקים או מהחתמים של ניירות הערך המדורגים, או מהחייבים, לפי העניין. P&S שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את חוות הדעת שלה והאנליזות. הדירוגים הפומביים של P&S והאנליזות מופיעים ושל S&P של אחרים בפרסומים להופיע גם ויכולים, www.standardandpoors.com בכתובת, S&P ובאתר www.maalot.co.il בכתובת, מעלות S&P באתר צדדים שלישיים.