דוחות פיננסיים

2018 דו”חות

רבעון ראשון >

קישור למידע על באתר הבורסה

קישור למידע במערכת מאיה

logo-he

מצגת לשוק ההון

ינואר 2018

ציטוטי מנייה


Warning: file_get_contents(https://finance.google.com/bctzjpnsun?q=TLV:VILR&output=json) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /home/villar/domains/villar.co.il/public_html/modules/mod_stock/mod_stock.php on line 14

שם המנייה | שעת עדכון

סימול TASE:VILR
זמן 14:08:25
מסחר אחרון
שינוי
מחזור באלפי ₪ 2159.6
נפח מסחר


זימון לאסיפה 25.7.2016

וילאר אינטרנשיונל בע"מ (להלן: "החברה")

מודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ביום ב', ה - 25 ביולי, 2016 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב האשל 3, פארק התעשייה, קיסריה (להלן: "האסיפה"). אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ב', ה - 1 באוגוסט, 2016, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015, לרבות בדו"ח הדירקטוריון הכלול בהם ודיווח בדבר שכר רואה החשבון המבקר; (2) מינוי מחדש של משרד זיו האפט – רו"ח, כרואה חשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; (3) הארכת כהונתו של מר דוד מימון, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עדלאסיפה השנתית הבאה; (4) הארכת כהונתו של מר שלמה טיסר המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה; (5) הארכת כהונתה של גב' מיכל טיסר, המכהנת כדירקטורית בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה; (6) הארכת כהונתו של מר רמי דותן, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה; (7) הארכת כהונתו של מר אברהם בורג, המכהן כדירקטור בחברה, לתקופה נוספת, וזאת עד לאסיפה השנתית הבאה; (8) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בחברה.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו בתום המסחר ביום ה', ה - 23 ביוני, 2016. כתב מינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, במשרדי החברה בכתובת המצוינת לעיל.

המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 10:00ביום ב', ה - 25 ביולי, 2016). בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יוכל להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה (קרי, עד לשעה 08:00 ביום ב', ה - 25 ביולי, 2016).

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו יום ו', ה - 15 ביולי 2016 (כולל). הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה, תפורסם (ככל שיוחלט על פרסומה) עד ליום  ד', ה - 20 ביולי, 2016 (כולל).

לפרטים נוספים ראו דו"ח זימון אסיפת בעלי מניות שפרסמה החברה ביום 13 ביוני, 2016 (אסמכתא: 2016-01-048720) באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו www.maya.tase.co.il.    

 

                                                                                                    וילאר אינטרנשיונל בע"מ